Sản phẩm có trong danh mục Máy chấm công
Thẻ cảm ứng
[20.000 VND / 1thẻ]
Adapter
[150.000 VND / 1chiếc]
Máy chấm công vân tay F708
[5.805.000 VND / 1chiếc]
Máy chấm công vân tay Iclock100
[8.815.000 VND / 1chiếc]
Máy chấm công vân tay T5
[7.530.000 VND / 1chiếc]
Máy chấm công thẻ từ SC102
[3.660.000 VND / 1chiếc]
Máy chấm công thẻ từ SC 402
[4.350.000 VND / 1chiếc]
Máy chấm công vân tay Iclock2000
[14.270.000 VND / 1chiếc]
Máy chấm công vân tay Iclock 360
[9.650.000 VND / 1chiếc]
Máy chấm công vân tay X638
[4.540.000 VND / 1chiếc]
Máy chấm công vân tay F701
[6.740.000 VND / 1chiếc]